ประกาศ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ภาคภาษาอังกฤษ


ภาคภาษาไทย


ทั้งหมด

มาตราการ กลไกในการพัฒนาองค์กร


นโบายการรับและให้ของขวัญ


มาตรการเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส


ทั้งหมด

แผนป้องกันและปราบปรามการทุตริต


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ทั้งหมด

รายงานการดำเนินการตามมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


รางานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561


รางานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561


รายงานผลการดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2559 เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560


ทั้งหมด

กิจกรรม


วันต่อต้านคอร์รัปชัน "รวมพลังอาสาสู้โกง"


มอบนโยบายการบริหารงานฯ


โครงการสัมมนา การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนิน


โครงการอบรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ


ทั้งหมด

รายงานโครงการดำเนินการเรื่องร้องเรียน


ทั้งหมด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องของผลประประโยชน์ทับซ้อน


การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2561


เอกสารประกอบการอบรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ระจำปี 2561


คู่มือว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์


ทั้งหมด

วันต่อต้านคอร์รัปชัน "รวมพลังอาสาสู้โกง"

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ "รวมพลังอาสาสู้โกง" เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาคอร์รัปชัน ที่เป็นภัยร้ายแรงและกำลังลุกลามหยั่งรากลึกในสังคมไทย จนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและโอกาสในการพัฒนาประเทศมายาวนาน ซึ่งเป็นหน้าที่คนไทยที่ต้องลงมือร่วมมือกันแก้ไขและไม่ยอมให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม การจัดงานแต่ละปีจึงให้ความสำคัญกับการรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงและการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเกิดพลังเข้มแข็งที่จะร่วมมือกันกำจัดคอร์รัปชันให้หมดไป

มอบนโยบายการบริหารงานฯ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างความเข้าใจและรับรู้ทิศทางนโยบายการบริหารงาน เพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บุคลากร อ.ส.พ. มีความเข้าใจและรับรู้ทิศทางนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากนั้น ผอ.อ.ส.พ. ได้บรรยายชี้แจงทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร บรรยายนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อด้วย ผอ.อ.ส.พ. นำคณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การคัดแยกขยะ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยนายคณิต โพธิจินดา หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ซึ่ง อ.ส.พ.ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบระดับทอง ในการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม